yükleniyor...

Bütün Şirketlere Web Sitesi Zorunluluğu Geliyor


"Türk Ticaret Yasasına göre artık her şirketin bir web sitesi olmak zorundadır."

Yeni Türk Ticaret Yasası 1 milyon civarındaki şirkete web sitesi kurma zorunluluğu getirdi.13.01.2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu'nun 6102 sayılı yasasına göre, artık her şirketin bir web sitesi oluşturması gerekmektedir.

1535 maddeden oluşan tasarıda, yasanı yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içerisinde web sitesi oluşturmayan şirketlerin ise 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılması öngörüldü. Buna göre firmaların hukuki yaptırımlara tabi olmamak için isim tescili ve web alanı (hosting) başvurusunda bulunmalar zorunlu hale gelmektedir.

Yeni Türk Ticaret Kanununa göre olması gereken web sitesinin özellikleri nasıl olmalıdır?

 • Web sitesi zorunluluğu tüm sermaye şirketleri için geçerli.
 • Zorunlu kanuni Web sitesi kolayca güncellenebilir olmalı.
 • Yeni Türk ticaret kanununda web sitesinde yayınlanmalı denen tüm bilgiler, raporlar (Toplantı duyuruları, kararları, bilançolar gibi) zorunlu web sayfası içinde bulunmalı.
 • Web sitesi zorunluluğu bilgiye ulaşılması için konuldu. Bu amaçla web sitesi yayını kesintisiz olmalı. Bu sebeple hizmet alınan firma ile bu konuda bir destek anlaşması yapılması hatta bu yükümlülükleri hizmet sağlayan firma ile paylaşılması zorunlu web sitesinin sürekli yayında olması için gerekli.
 • Web sitesi ortakların uzaktan (il dışı ya da ülke dışından ) toplantılara katılması ve oy vermesi gibi esaslar üzerine kurulu olmalı. Yani görüntülü konuşma ve elektronik imzaya dayalı sistemlerin zorunlu web sitesi içinde olması gerekiyor.
 • Web sitesi kanundaki değişiklikleri de öngörecek değişiklik yapılmaya uygun olmalı.
 • Web sitesini sadece kanuni zorunluluk olarak kullanılmayacağı da düşünülmeli. Maliyet açısından web sitesi hem kanuni şartları hem de genel web sitesi oluşturma amaçlarını kapsamalı.    

Web Sitesi Zorunluluğu Yasasına Göre site içeriğinde neler olmalı?

 • Şirketin kanunen yapması gereken ilanlar
 •  Pay sahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar
 • Yönetim kurulu toplantılarının yapılması ile ilgili gerekli belgelerin açıklanması
 • Bu kurullara ilişkin davetlerin yapılması, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulması
 • Pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü diğer konular Finansal Durum
 • Finansal tablolar, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması
 • Denetçilerin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin bildirimleri    
 • Web sitesi ile ilgili Yeni Türk Ticaret Kanunu şöyle diyor;

D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri

İnternet sitesi

MADDE 1524

  1. Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.

Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır:

  1. Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.
  2. Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.
  3. Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştime, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.
  4. Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.
  5. Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat   sahiplerinin   incelemesine  sunulan  bilgiler,  tablolar,  belgeler;  sermaye  arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.
  6. Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.
  7. Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.
  8. Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.
  9. Finansal tablolar,  kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.
  10. Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.
  11. Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.
  12. Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.
 1. Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur;  Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Ceza hükümleri saklıdır.
 2. İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.
 3. İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer husular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.
 4. Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır.
 5. Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.

II - Beyanlar, belgeler ve senetler

MADDE 1525

 • Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.
 • Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

III - Güvenli elektronik imza

MADDE 1526

 1. Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz.
 2. Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atılabilir. Düzenlendikleri  ülke  kanunlarının  izin  verdiği ölçüde bu senetlerde yer  alacak  kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, gönderilebilir.
 3. Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda düzenlenebilir. Zaman unsurunun belirlenmesi gereken ve tüzükte düzenlenen hâllerde güvenli elektronik imzaya eklenen zaman damgasının tarihi, diğer hâllerde merkezî veri tabanı sistemindeki tarih esas alınır.
 4. Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imza atabilirler. Bu durumda, kullanılacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alanı içerisine, sertifika sahibinin ismiyle birlikte temsil ettiği tüzel kişinin de ismi yazılır. Bu husus tescil ve ilan edilir.

Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 26 ncı maddede düzenlenen tüzükte gösterilir.

IV - Elektronik ortamda kurullar

1. İlkeler

MADDE 1527

 1. Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin  elektronik  ortamda  katılması  yoluyla  da  icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.
 2. Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.
 3. Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilan edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır.
 4. Birinci ve ikinci fıkrada anılan şirketlerde esas sözleşme veya şirket sözleşmesi gereği şirket yönetimi, bu yolla oy kullanmanın bütün şartlarını gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün araçları sağlar.
 5. Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Bu hükmün uygulanması esasları bir tüzük ile düzenlenir. Tüzükte, genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. Anonim şirketler tüzükten aynen aktarılacak olan bu hükümde değişiklik yapamazlar. Tüzük ayrıca oyun gerçek sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasını sağlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen komiserlerin bu hususa ilişkin yetkilerini içerir. Bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hâle gelir.
 6. Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafından kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kurallar ile pay sahibinin temsilcisine internet sitesi aracılığıyla talimat vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

2. Uygulama kuralları

MADDE 1528

 • Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini şirkete bildirirler.

A) Suçlar ve cezalar

MADDE 562

 • Bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.
 • Birinci ilâ onbirinci fıkra kapsamındaki fiiller daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, birinci ilâ onbirinci fıkra hükümlerine göre cezalandırılırlar.

B) Soruşturma ve kovuşturma usulü

MADDE 563

 • 562. nci maddede belirlenen suçlar resen takip olunur.

Black Hat Seo Nedir


Black hat seo siyah şapka olarak bilinen illegal yollardan yapıldığı için google tarafından tavsiye edilmeyen bir anlık sizi üst sırala çıkarsa bile ileride uzun vadede büyük ve kalıcı cezalara yer açacaktır. Black hat seo nun iki çeşidi vardır.Bunlar site içi ve site dışı seo olarak tabir edilir. Site içinde kodlamalarda büyük hatalar aşırı bağlantılar yanlış kodlamalar site dışında ise rakip firmaların sizi illegal yollardan istenmeyen yerlere eklenmesidir. Bunlardan kurtulmak için yapmanız gerekenler site içinde

    display: none;

olarak bilinen kodlardan ve anasayfa daki uzun uzun yazılardan kurtulun.Site dışında ise yapmanız gereken tek şey google web master tools üzerinden bağlantıları reddetme içerikli hizmetten yararlanabilirsiniz.

Google Adwords Nasıl Kullanılır


Dünya genelinde reklam pazarının en büyük oyuncusu haline gelen Google Adwords'te belirlenmiş anahtar kelimelere göre düzenlenen reklamlarda tıklama başına yâda görüntüleme başına maliyet hesaplanmakta, böylece reklam verene fayda sağlama oranı ciddi oranlarda yukarılara çekilmektedir.
Google Adwords Avantajları

    Kolay ölçülebilirdir. Kâr – Maliyet – Performans Hesaplanabilir.
    Ülke, şehir, bölge gibi gösterim ayarlamaları ile yer hedefleme sistemi vardır.
    Dil hedefleme sistemi sayesinde istediğiniz dilde aramalara göre ayarlanabilir.
    İstediğiniz gün veya saatte gösterim gibi zaman ayarlamaları yapabilirsiniz.
    Yıllık, Aylık, Haftalık ve Günlük planlamalar ile bütçenize göre ayarlamalar yapabilir, değiştirebilirsiniz.
    Sadece hedef kitlenize gösterim yapılmasını sağlayarak verim sağlarsınız.

Google Adwords Nasıl Kullanılır

Dline Bilişim Google Adwords Destek Hizmeti

İstediğiniz kullanıcılara, istediğiniz saatlerde, istediğiniz sıklıkta reklamlarınızın görünmesini sağlayan Google Adwords hizmeti ile ilgili tüm gerekli ayarlamaları, planlamaları ve koordinasyonu sizin için sağlayan WebHome, konusunda uzman teknik ekibi ile Google Adwords'teki gelişmeleri sürekli takip ediyor ve sizin için düzenlemeler yaparak maksimum faydaya minimum fiyat ile ulaşmanızı sağlıyor.

En Ucuz Web Tasarım Firmaları


Web tasarım yaptırmak istediğinizde internette yaptığını araştırma sonucunda karşınıza yüzlerce web tasarım firmaları çıkar. Bu web tasarım firmaları içerisinde işinize yarayacak olan web tasarım firmalarını ayırmak sizin için çok önemlidir.

İhtiyacınız olandan daha azını yada ihtiyacınız olandan daha fazlasını yaparak size hem uzun vadede hem kısa vadede ekonomik zararlar verebilecek web tasarım firmalarından uzak durup, size en uygunu hızlıca verebilecek web tasarım firmalarını tercih etmeniz yararınıza olacaktır.

Ek olarak da bu web tasarım firmaları içerisinden kaliteli hizmeti en ekonomik şekilde sağlayabilecek web tasarım firmalarını seçmeniz doğru olandır.
Web Home olarak Web Tasarım Firmaları içerisinde kendimizi konumlandırdığımız yerde olmamızın sebebi "En iyi hizmet ve en uygun fiyata web tasarım hizmeti" veriyor olmamızdır.

Dline Bilişim olarak diğer web tasarım firmaları içerisinde dünya standartlarında kaliteli iş yapan web tasarım firması olma özelliği ile öne çıkmakta ve kendini geliştirmektedir.

En ucuz web tasarım fiyatları özelliği ile en kaliteli web sitesi özelliğini bir araya getiren Web Home sizin için en doğru çözümleri en hızlı şekilde gerçekleştiriyor.

En Çok Kullanılan Web Tasarım Programları


En Çok Kullanılan Web Tasarım Programları

Web sitesi hazırlarken işinizi kolaylaştıran birçok web tasarım programı bulunmaktadır. Bunları kullanarak işinizi çok daha kısa süre içerisinde çok daha profesyonel bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Adobe Dreamweaver

En bilinen web tasarım programlarından birisidir. Html, Php, asp, javascript vb gibi web tasarımları yapabileceğiniz en çok tercih edilen programdır.
Kodlama işlemini de tasarım işlemini de rahatlıkla bu program aracılığı ile gerçekleştirebilir. Asp, php, html, css tasarımları ve web yazılımları rahatlıkla yapabilirsiniz.
Adobe Fireworks

En iyi web tasarım programlarından birisi olan Fireworks, Photoshop programına benzer fakat sadece web tasarım yapmak üzere spesifik bir amaçla geliştirilmiş bir grafik editörüdür.

Bir jpg dosyasını html ve css kodu haline dönüştürebilen programın en öne çıkan özelliği pdf dönüştürücüsüne sahip olmasıdır
Adobe Photoshop

En çok tercih edilen web tasarım programlarından birisi olan Adobe Photoshop ile tek rakibiniz hayal gücünüz. Tamamen hayal gücünüzün sınırları ile tasarımlar yapabileceğiniz bu grafik tasarım programını web tasarımcıları ve grafik tasarımcıları yoğunlukla tercih ediyor.
Microsoft Frontpage

Frontpage’in araç ve menü çubuğu içeren arabirimi, HTML sayfalarını Word, Powerpoint, Publisher gibi Microsoft Office ürünlerini kullanan insanların rahatça ve kolayca çalışabilecelekleri bir ortamda tasarlamanıza imkan sağlar. Frontpage programı diğer Microsoft Office programlarıylada uyumlu bir biçimde çalışır. Frontpage ile tasarlanan bir Web Sitesine metinleri, resimleri, vinyetleri, hatta Powerpoint ile hazırladığınız slayt gösterilerini bile kolayca koyabilirsiniz.

Frontpage ayrıca programlama bilgisi olmadan kullanılabilen veya çalışabilen erişilebilir Web veritabanı yönetim araçlarının bazılarınıda içerir. Frontpage programını kullanarak çevrimiçi bir tartışma platformu oluşturabilir yada dilediğiniz sayfa tasarımlarını kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Web Sitesi Nasıl Yapılır?


Son yıllarda, kişisel amaçlarla olsun, ticari amaçlarla olsun, eğlence amacı ile olsun herkesin bir web sitesine sahip olma arzusu ortaya çıktı. Sürekli olarak kişilerin konuşmalarında "Şöyle bir web sitem olsa şu şekilde şeyler yapsam" tarzı söylemlerle karşılaşmamak işten bile değil.

Bunun sonucu olarak da herkes bir şekilde para vermemek için kendi bilgi birikimleri ile sınırlı veya kısıtlı imkanları ile web sitesi yapmaya çalışıyor. Web sitesi nasıl yapılır sorusuna net bir cevap veremeseler de denemekten vazgeçmiyorlar.

Gelişen teknoloji de onlara destek oluyor ve hazır ve kolay kurulup güncellenebilir template siteleri her geçen gün daha da piyasada belirgin hale geliyor ve

Web Sitesi Nasıl Yapılır? Sorusuna cevap sunuyor.
Teknik ayrıntılar ile uğraşmak istemeyenler ise en kolay sistem olan blog oluşturma yöntemi ile ihtiyacını bir şekilde karşılıyor.

Tüm bunların dışında daha kontrol edilebilir daha isteklerinize uyan ve işinize yarayacak bir siteye sahip olmak isteyen nispeten daha bilinçli kesim ise daha ayrıntılı araştırarak işi bir nokta ileri götürerek web sitesi nasıl yapılır sorusunda doğruya en yakın sonuçlar veren cevaplar arıyorlar.

Websitesi nasıl yapılır ve websitesi nasıl kurulur sorusuna internette birçok sitede örnek anlatımlarla birçok cevap bulabilirsiniz.

Biz ise sizin için bu sürecin ana aşamalarından kısa kısa bahsedeceğiz. Web sitesi nasıl yapılır sorusuna cevap ararken karşınıza çıkan seçeneklerde aşağıda anlattığımız süreçlerin olup olmadığına dikkat ederseniz daha doğru web sitesi nasıl yapılır cevapları bulabilirsiniz.
Web Sitesi Nasıl Yapılır? - Ön Hazırlık Aşaması
Sitenin içeriği için gerekli olan dokümanların toparlanması.

    Hakkımızda yazısının içeriği
    Hizmetlerimiz yazısının içeriği
    Ürünlerin bilgileri
    Ürünlerin fiyatları
    Referansların listesi ve linkleri
    İletişim bölümünün içeriği

Web Sitesi Nasıl Yapılır? - Tasarım Aşaması

Bu aşamada sitenin tasarım planı çıkartılır. Bir karalama kağıdına sitenin taslak planı çizilir ve bu taslak üzerinde gerekli olan tüm tasarımlar Photoshop – Fireworks – Flash gibi web tasarım programları ile resimler, animasyonlar, videolar hazırlanır.
Web Sitesi Nasıl Yapılır? - Kodlama Aşaması

Bu aşamada web programcısı sitenin tüm alt yapısının teknik gerekliliklerini gerçekleştiriyor, kodlamaları yaparak sitenin sayfalarını üst – sol – sağ veya alt menündeki başlıklara göre oluşturuyor. Web sitesinin kontrol panelini oluşturuyor ve ürün – resim – video – haber eklenebilir hale getiriyor.

Son aşamada da tüm hazırlanan verileri bir FTP programı aracılığı ile Hosting’e atarak test aşamasına geçiyor.
Web Sitesi Nasıl Yapılır? - Optimizasyon Aşaması

Tüm süreç sırasında eş zamanlı olarak devam eden optimizasyon işlemi ile sitenin Arama Motorlarında ve özellikle Google’da üst sıralarda çıkması için gerekli Google SEO – Google Optimizasyon işlemleri gerçekleştiriliyor.
Web Sitesi Nasıl Yapılır? - Test Aşaması

Bu aşamada sitenin hazırlanan verilerinin doğru çalışıp çalışmadığı test ediliyor, tasarımlardaki sorunlar kontrol ediliyor, programlama sırasında yanlışlar var mı diye bakılıyor ve olası eksikler gideriliyor.
Web Sitesi Nasıl Yapılır? - Yayına Açma ve Takip

Tüm aşamaların sonucunda site yayına sokuluyor. Ve olası sorunlara karşı düzenli olarak kontrolleri gerçekleştiriliyor.
Web Tasarım
Web Tasarım

İstekleriniz doğrultusunda en şık en güzel web sitelerini SEO Optimizasyonuna uygun bir şekilde tasarlıyor, en iyiyi en uygun fiyatla sunuyoruz.

Web Tasarım
SEO Optimizasyon
SEO Optimizasyon

Satış rakamlarınızı ciddi anlamda arttıracak ve tanıtım maliyetlerinizi düşürecek Arama Motoru Optimizasyon hizmetlerini en profesyonel yaklaşımlar ile sunuyoruz.

SEO Optimizasyon
Web Yazılım
Web Yazılım

Firmanızın gelişimi ve ilerlemesi için gerekli olan web yazılımlarını ve web programlarını en profesyonel şekilde sizler için hazırlıyoruz.

Web Yazılım

Profesyonel Web Tasarım


profesyonel web tasarım

Şirketiniz ve faaliyetlerinize uygun özgün tasarımla İnternet ortamında verimli ve işlevsel bir şekilde yerinizi alın. Bütün cihazlarda ve internet tarayıcılarında sorunsuz görüntülebilen hızlı bir internet sitesi için...

Hızlı ve Güvenli Web Hosting


hızlı web hosting

En uygun fiyatlara, hızlı ve güvenli web sunucular, Dline Bilişim. Net hosting paketlerinden size en ugun paketi seçebilirsiniz...

Web Tasarım Fiyatları


Firmanızın web sitesini yaptıracağınız zaman yaptığınız araştırma sonucunda karşınıza belki de binlerce web tasarım firması çıkmıştır. Tek kişiden oluşan şirketten, yüzlerce çalışanı olan şirkete kadar büyüklü küçüklü binlerce firmanın iş yapmaya çalıştığı web teknolojileri pazarında hizmet alacağınız firmayı seçerken gerçekten dikkatli davranmanız gerekmektedir.

Web tasarım firma'nızı seçerken, daha önce yaptıkları işler, hangi programlama dillerini kullandıkları, iletişim şekilleri ve hatta ofislerinin bulunduğu yer bile dikkat edilmesi gereken kıstaslardır.

Web Tasarım yaptıracağınız firmayı seçerken normal olarak web tasarım fiyatı olarak sizi zorlamayacak bir firma ile çalışmak isteyeceğiniz aşikâr. Ama bu seçimi yaparken sadece en düşük web tasarım fiyatını sunan firmayı seçerseniz bu sizin için uzun vadede daha masraflı hale gelebilir. Bu nedenle web tasarım fiyatlarını göz önünde bulundururken aynı zamanda en optimum seçimi yapmanız gerekmektedir.

Web Tasarımı Fiyatları ve ücretleri çok cüzi miktarlardan başlayarak çok uçuk rakamlara kadar çıkabilmekte ve bazı durumlarda aynı hizmete aralarında büyük farklar olan web tasarım fiyatları istenmektedir.

Herhangi bir arkadaşınıza, bir üniversite öğrencisine, köşedeki internet cafe'de sürekli takılan Ahmet Bey'in oğluna web tasarımınızı yaptırabilirsiniz ve web tasarım fiyatları bu seçeneklerde yeterince düşük seviyelerde olabilir; lakin bu durum uzun vadede size daha pahalıya patlayabilir. Çünkü yaptıracağınız web sitesinin herhangi bir teknik probleminde size teknik destek verecek bilgi birikime sahip olmama olasılığı çok yüksek olan bu web tasarımcı arkadaşlara belki bir daha ulaşamayacaksınız. Bir gün sitenize girmeye çalıştığınızda giremeyecek ve sebebi için ilgili kişiyi aradığınızda çeşitli bahanelerle geçiştirileceksiniz. Ve sitenizin istediğiniz şekilde olamaması veya kapalı kalması nedeni ile ticari olarak kazanç sağlayabilecek durumlardan muaf olabilirsiniz.

Diğer bir durumda da kaliteli hizmet almak amacı ile yaptığınız araştırma sırasında karşınıza çıkan firma web tasarım fiyatı olarak uçuk rakamlar sunabilmektedir.  Bu bağlamda hakkından daha yüksek seviyede olan bu web tasarım ücretine web sitenizi yaptırmak ticari anlamda size zarar verecek boyutlarda olabilir.

Yapılması gereken web tasarım ücretlerini araştırırken ince eleyip sık dokumak doğru ve yeterli hizmeti minimum web tasarım fiyatına almak için doğru firmaya ulaşabilmektir.

Web Tasarımın Önemi


Herhangi bir kurumun kurumsal kimliğinin yansıtılması ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleşmesi amacı ile ulusal ve uluslararası ağ ortamında yayınlanan online sistemlere Web Sitesi ve bu sitelerin oluşturulma sürecine Web Tasarımı denir.

Metin, video, ses kaydı veya fotoğraf gibi tüm işitsel ve görsel araçları kullanarak oluşturulan parçalara web sayfası, aynı sistem altındaki bütün web sayfalarının bir araya gelmesi ile oluşan ve Global İnternet Ağında yayınlanan bütüne de Web Sitesi denir.

Web Tasarımı çalışması sonucunda ortaya çıkan Web Siteleri, günümüzde internette vakit geçiren kullanıcı sayısının hızlı bir şekilde artması ve insanların internet başında geçirdikleri süreler azımsanamayacak boyutlara ulaştığı için firmalar için ciddi anlamda önemli bir tanıtım aracı olarak ortaya çıkmaktadır.

Web Sitelerinde firmalar, ürünlerinin fiyat ve teknik özellik bilgilerini, resimlerini, videolarını yayınlayabiliyor, verdikleri hizmetler ile ilgili potansiyel müşterilerini bilgilendirebiliyor, kendilerini rahat bir şekilde tanıtabiliyor ve potansiyel müşterilerine çok hızlı ulaşabiliyorlar.

Tanıtım aracı olarak kullanılmasının dışında web tasarımı sonucunda elde edilen web sitelerinin bir diğer önemli artısı da firmalar içi internet üzerinde online mağaza gibi işlev görebilmeleridir. Firmalar, ürünlerinin tüm bilgilerini buradan paylaşıp satış işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

İhtiyaçlarınız için WebHome ofisimize uğrayın. Sizlere uygun web tasarım fiyatları ve tam ihtiyacınıza yönelik çözümlerle gerçekleştiriyoruz.


Web Tasarımı Yaptırmanın Artıları ve Önemi

 •     Firmalar web tasarımı yaptırarak aynı şehirde bulunduğu müşteri ile ayrı kıtada bulunduğu müşteriye yakınlığı eşit seviyeye gelecek, coğrafi uzaklığın bir önemi kalmayacaktır.
 •     Web Tasarımı yaptırmak firma için olumlu bir imaj oluşturacaktır.
 •     Firmalar web tasarımı yaptırarak yenilik ve gelişmelerini müşterilerine bildirebilecek, kampanyalarını paylaşabileceklerdir.
 •     Basılı materyal şeklinde hazırlanan tanıtım araçlarından kurtularak web tasarımı sayesinde tanıtım masraflarında ciddi bir maliyet düşümü yaşayabileceklerdir.
 •     7/24 açık olması sayesinde e-ticaret çözümlemesi olan ve satış yapılan siteler gece gündüz para kazandırmaya devam edecektir.
 •     E-Ticaret çözümleri ile satış rakamları yukarılara çekilecektir.
 •     Arama motorlarında bulunabilecek ve müşteri kazanabileceklerdir.
 •     Google birinci sayfa'da çıkarak sektör rekabetine ortak olmak.

Alanadı Tescil


Web siteniz için gerekli olan alanadını (domain name) com, com.tr, net, org, biz, info, tc uzantılı alanadlarını en uygun fiyata sizin adınıza almaktayız...

E-Ticaret


E ticaret sitesi

Ürünlerinizi internet üzerinden tanıtım ve satışını yapabileceğiniz, daha fazla müşteriye ekonomik şekilde ulaşabileceğiniz profesyonel olarak programlanmış, firmanıza uygun, sizin kontrolünüzde yönetim panelli, bir alışveriş sitesi sahip olmak için bizimle iletişime geçin...

 

 

 

 

 

Sizin de bir sanal mağazanız olsun!

E-Ticaret yazılımı sürekli güncellenir. Satın aldığınız aynı ana sürüm boyunca tüm güncellemeleri ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

 
 

PHP E-Ticaret Yazılımı

Yazılımı, kendi sunucunuzda veya tamamı Firewall ile korunan Dline Bilişim sunucularında barındırabilirsiniz. Yazılım domain(Alandı) adınıza sınırsız süre lisanslanır ve yıllık lisans kira ödemesi bulunmamaktadır.

 

Kolay Tasarım

Dline Bilişim'nin diğer e-ticaret yazılımlarından ayıran özelliği tüm site ve e-postaların şablonlar üzerine kurulu olmasıdır. Sadece HTML/CSS bilginiz ile tüm sitenin tasarımını kolayca değiştirebilrisiniz.

 

Ödeme Seçenekleri

E-ticaret paketlerinde müşterilerinize sunabileceğiniz birçok ödeme modülü standart olarak gelir. Herhangi bir modülü aktif etmeniz sadece birkaç saniyenizi alacaktır. Modül kurulumlarında tüm sorularınızda teknik destek alabilirsiniz.

 

XML Entegrasyon

Dline Bilişim E-ticaret yazılımı ile tek bir tuşla bayisi olduğunuz firmanın ürünlerini sitenize ekleyebilir, anlık stok ve fiyat güncellemesi yapabilirsiniz. XML/Excel çıktı dosyalarını aktif ederek fiyat karşılaştırma sitelerinde yerinizi alabilirsiniz.

 

Güçlü SEO Desteği

Dline Bilişim E-ticaret yazılımda kişiselleştirilebilir SEO ayarları, SEO URL desteği, etiket desteği, içeriğe özel farklı meta tanımlama, Google sitemap tanımlama ve otomatik Google keyword generator desteği ile size güçlü bir eticaret SEO altyapısı sunar.

 

Promosyonlar

Dline Bilişim'de sürekli artan sayıda promosyon desteği bulunur. Ör; Sitenizde bir süre gezinen bir kullanıcıya promosyon teklifi sunabilir, kampanya kelimesi ile gelen / ziyaretçi getiren / yorum yazan kullanıcılara otomatik puan yükleyebilirsiniz.

 

Kullanıcı Daveti

Site üyeleriniz sadece kullanıcı adı ve şifresini girerek Hotmail, MSN, Gmail, Yahoo, Mynet, Facebook, Friendfeed, Twitter, Xing, Hi5 hesaplarındaki kayıtlı e-posta adreslerine davet mesajı gönderebilir, kazandırdığı üyelerden puan kazanabilirler.

 

GittiGidiyor API Desteği

Tüm Dline Bilişim Eticaret sistemlerinde GittiGidiyor entegrasyonu yüklü olarak gelir. GittiGidiyor kategori bilgisini tanımladığınız ürünleri tek tuşla GittiGidiyor sitesinde listeleyebilirsiniz.

 

Güncel Kalın

Dline Bilişim satın aldığınız ana sürüm boyunca güncelleme dosyalarını bir ücret ödemeden alırsınız. Alığınız dosya içerisindeki direktifleri uygulayarak azami 5dk içerisinde güncel sürüme geçiş yapabilirsiniz.

 

Affilate Banner Desteği

Diğer sitelere sunacağınız, affilate kazanç sistemi ile, en düşük maliyetle sitenizi en geniş kitlelere ulaştırabilir, ödemeyi sadece ziyaretçi geldiğinde ve/veya alışveriş yaptığında yaparsınız.

 

Mobil Satış Desteği

Dline Bilişim paketinize opsyionel ekleyeceğiniz iOS ve Android destekli Mobile şablon ile ziyaretçileriniz ürünleri cep telefonları ile de inceleyebilir ve satın alma işlemini yapabilirler.

 

Private Satış Desteği

Dline Bilişim private satış desteği ile (markafoni, limango vb..) tarzında marka kampanya süreli satış yapabilirsiniz. Özel satış için bir standart, bir premium şablondan dilediğinizi seçebilir, üzerinde kişiselleştirme yapabilirsiniz.

 

Grup (Kupon) Desteği

Dline Bilişim grup kupon satış desteği ile (grupanya, groupon vb..) tarzında süreli fırsat kupon satışı yapabilirsiniz. Kupon satış için yazılımla gelen starndart şablonu aktif edebilir, üzerinde kişiselleştirme yapabilirsiniz.

 

Tek Ürün Satışı

Kısıtlı sayıda ürün sunmak isteyenler, tek ürün satış desteği ile zaman sınırlı günün ürün(leri) satışı yapabilir, bir veya birden fazla ürünü ön plana çıkarabilir. Yazılımla birlikte tek ürün şablonu standart şablonlarla beraber gelir.

 

SMS Gönderimi

Dline Bilişim ile opsiyonel olarak müşterilerinizin sipariş durumlarını SMS ile bilgilendirebilir, toplu SMS gönderebilir, gönderdiğiniz SMS raporlarını gerçek zamanlı yönetim panelinizden takip edebilirsiniz.

 

B2B Kullanım Desteği

Dline Bilişim ile dilerseniz sitenizi sadece bayilere açabilir, gruplandırdığınız bayilere farklı indirim oranı tanımlayabilir, onlara özel XML ürün servisi sunabilir, bayi bakiye ödemelerini tahsil edebilirsiniz.

 

Detaylı İstatistikler

Dline Bilişim yönetim paneli üzerinden klasik e-posta istatistiklere artı olarak illerin, kullanıcıların, ödeme yapılan bankaların cirosuna iki tarih aralığı üzerinden grafiksel olarak görüntüleyebilirsiniz.

 

XML Çıktıları

En düşük Dline Bilişim eticaret yazılımı paketinde dahi, 11 XML Çıktı desteğinden yararlanabilirsiniz. Yönetimi panelinizdek aktif edebileceğiniz XML çıktı desteğiniz ile fiyat karşılaştırma sitelerinde aynı gün yerinizi alabilirsiniz..

 

E-Bülten Gönderimi

Dline Bilişim yazılımı ile e-bülten/site üyelerine toplu mesaj/promosyon gönderebilir, istatistiklerini yönetim panelinizden takip edebilirsiniz. Dilerseniz elinizdeki e-posta listesini tek adımda listenize ekleyebilirsiniz.

 

E-posta Raporları

Dline Bilişim panelinden klasik e-posta raporlara artı olarak siteden gönderilen e-postaların durum ve içeriklerini görütüleyebilirsiniz. Böylece sunucunuzdaki bir problemden dolayı hiçbir e-posta'yı kaçırmamış olursunuz.

 

Google Reklam


Google Reklam

Google Adwords reklamlarıyla sitenizi üst sıraya taşıyalım. Satışlarınız artsın, telefonlarınız çalmaya başlasın Google AdWords ile anında yeni müşteriler kazanın..

 

 • Sadece harcadığınız kadarını ödersiniz.
 • İsteğiniz gün istediğiniz saatlerde reklamınız yayınlanır.
 • İstediğiniz kelimelerde ilk sayfada çıkacaksınız.
 • Ekstra maliyet sürpriz ödemeler yoktur.
 • Reklamlarınız, reklam uzmanları tarafından hazırlanır.

 

Google Adwords'u diğer reklam yöntemlerinden ayıran en önemli özellik çok talep gören bir arama motoru olan Google.com’da yayınlanmasıdır. Gün geçtikçe daha da popüler hale gelen bu site aracılığı ile daha fazla kullanıcıya ulaşılıyor.

Google Adwords için sadece reklama yapılan tıklama için ücret ödersiniz. Bu özellikle kısıtlı bütçeler için çok büyük bir faydadır. Arama sonuçları ile uyumlu olarak yayınlanan Google Adwords ile kullanıcılardan konu ile ilgilenenlere doğrudan ulaşırsınız. Bu da hem siz hem de müşteriniz açısından zaman, güç ve para kazancı anlamına gelir. Google istatiklerini ve reklamın getirisini takip ederek istediğiniz zaman istediğiniz şekilde reklamla ilgili ekleme ya da değişiklik yapmanız mümkündür.

Google AdWords'e reklam vermenin bir diğer faydası, geleneksel pazarlama araçlarından ve rakiplerinin sundukları benzer hizmetlerden çok daha avantajlı özelliklere sahip olmasıdır.

 

Adwords Reklamlarının Yararları;

 • Yayınlanan reklamlarınızı ürün ve hizmetlerinizi Google'da arayan kişi ve kuruluşlar görürler.
 • Yalnızca reklamlarınıza tıklayarak sitenize giriş yaptıkları zaman Google Kredinizden küçük bedeller düşer.
 • Günlük - Haftalık - Aylık bütçelerinizi kendiniz ayarlarsınız.
 • Görüntülenme ve tıklanma sayılarınızı ve harcamalarınızı günlük ve aylık olarak görürsünüz.
 • Görsel reklamlar sayesinde Marka bilinirliğini artırır.
 • Müşteri potansiyellerinizin nerelerde olduğunu analiz edersiniz.

 

 

Google Reklamlarının Optimizasyonu

Google Dönüşüm Optimize Edici ile Google reklamlarınızı bütçeniz dahilinde en fazla dönüşümü alacak şekilde optimizasyonu yapılır. Dönüşüm Optimize Edici ile geçmişteki verileriniz kullanılarak reklamlarınızın dönüşüm elde etme olasılığının yüksek olduğu durumlarda daha sık, dönüşüm olasılığının daha düşük olduğu durumlarda ise daha az gösterilmesini sağlar. Bunun için yapılması gereken şey hedef edinme başı maliyetinizi yani bir dönüşüm için ödemek istediğiniz ortalama tutarı bize bildirmektir. Dönüşüm Optimize Edici ile hangi tıklamaların firmanız için daha değerli olduğunu anlar ve edinme başı maliyetinizi de buna bağlı olarak belirleyebilirsiniz. Daha fazla dönüşüm sağlanarak yatırım getiriniz arttırılır ve daha fazla müşteriye ulaşmanız sağlanır.

 

 

Mobil Uygulama


Android ve IOS Mobil Uygulamalar sayesinde bilgiye ulaşımı kolaylaştıran ve bilgiyi ofis/kurum dışına taşımaya olanaklı kılan yeni teknolojiler, artık birer teknoloji fantasizi olmaktan çıkmış günlük hayatımızı şu yada bu şekilde girmeye başlamıştır.
 
Günümüzdeki uygulamalarda her şey kağıt üzerinde yapılmakta ve son derece zaman alıcı, sıkıcı işlemler olmaktadır. Aynı kişinin elinde bir GSM/3G teknolojisini kullanabilen PDA veya tablet ile kurum veri tabanına ulaşabilmesi ve ofise uğramadan günlük iş programını alabilmesi mümkün olacaktır.
 
On-line bilgi alışverişi düşünüldüğünde kazanılacak zaman ve hız, müşteri memnuniyetinin sağlanmasının günümüz hizmet anlayışının bir gereği olacaktır.
 
Dline Bilişim olarak kendine has ve pratik mobil uygulamalarımızla bu alanda ilerlemelerini sağlamak, kendilerine zaman ve zamanın karşılığı para kazandırmak temel görevlerimiz arasında yer almaktadır. 

Instagram Reklam Vermek


instagram reklam verme
Dline Bilişim olarak Instagram resmi iş ortağıyız Türkiye'de en çok takip edilen Sosyal ağlarından Instagram'da reklamınız yayınlansın ister misiniz? Reklam verdiğiniz ürün kampanya reklam videosu, görseli ve resimleri ile instagram da sponsor bağlantı ibaresiyle resmi olarak reklam yayınlıyoruz, bütçenize ve hedeflenen takipçi kitlesine bağlı olarak milyonlar tarafından görülebilir. Yeni müşteriler, takipçilere instagram üzerinden ulaşabilirsiz. Yeni yeni yaygınlaşan instagram.com reklamlarında vakit geçirmeden yerinizi alın.
Raporlama hizmetlerimiz ile tüm istatisliklerinizi kolayca ve şeffaf bir şekilde gösteriyoruz.

Bütün bu hizmetlerimizi minimum maliyet, maksimum verimlilik anlayışı içerisinde gerçekleştiriyoruz.

 

 

Reklam hedef kitle belirleme kriterleri:

Reklamın görünmesini istediğiniz Bölge seçimi. 

Reklamı görecek hedef kitlesini Cinsiyeti Kadın-Erkek veya Her ikisi de.

Reklamı görecek hedef kitlesinin Yaş aralıkları.

Maliyet Belirleme;

En az 300,00 TL. reklam bütçesiyle başlama zorunluluğu vardır.

Günlük harcanacak maksimum bütçe belirleme veya günlük sınır koymadan genel bütçeden harcama yapabilirsiniz.

 

Reklamın amaçları;

instagram takipçisi artırmak mı?

Ürün satışı veya tanıtımı yapmak mı?

Hedef kitlesinin nereye yönlendirmek istiyorsunuz?

 

İnternet Reklamcılığı


İnternet Reklamcılığı birçok konu ile bağlantılı olarak ilişkilendirilebilecek gelişmiş reklamcılık türlerinden biridir. İnternet Reklamcılığı; gazete, televizyon, radyo gibi mecralarla  yayınlanan reklam kampanyalarıyla karşılaştırıldığında hem ölçülendirilebilir olmasıyla hem de düşük maliyetle daha fazla kitlelere ulaşabilmesiyle ön plana çıkmaktadır. İnternet’in son yıllarda aldığı hal ile dünya üzerindeki herhangi bir bilgiye en kısa sürede ulaşılabilmesini sağlayan bir kitle iletişim aracı olduğu düşünürsek, İnternet Reklamcılığı etkin ve doğru yollar seçilerek planlı çalışmalarla yürütüldüğünde hedef kitlenize ürün ve hizmetlerinizi en kolay şekilde tanıtmanızı sağlayabilecek bir reklamcılık türüdür.

Bugün İnternet Reklamcılığı; bir çok firmanın gerek satışlarını arttırma, gerekse kurumsal kimlik ve imajını göstermek amacıyla kullandığı bir vizyon, pazardır. İnternet Reklamcılığı, bir firmanın Pazarlama Stratejilerine uyarlanarak yapılan stratejik reklam çalışmalarıdır.

 

İnternet Reklamcılığı Hedefleri:

 • Firmanın kendisini, ürünlerini ve servislerini tanıtmak.
 • Firmanın mevcut ve potansiyel müşterileri ile iletişimini sağlamak.
 • Firmanın servislere olan ilgi, özendirme ve satışları arttırmak.

İnternet Reklamcılığı Türleri:

 • Web Sitesi; İnternet üzerinde insanların ulaşabildiği bir site oluşturmak; yazılı, resimli hatta sesli, görüntülü olarak şirketin vermek istediği mesajları, bilgilendirmeleri, servis ve ürünleri mevcut ve potansiyel müşterilere ulaştırmanın en kolay yollarından biridir.
 • Arama Motoru Reklamcılığı; İnternet üzerinde bir konuda bilgi almak isteyen insanların ilk başvurduğu kaynaklar Arama Motorlarıdır, dünya üzerinde insanların günde milyarlarca sorgu ile arama işlemi gerçekleştirip aradıkları bilgiye ulaşmak istedikleri düşünüldüğünde, Arama Motorları internetin en önemli organik ziyaretçi kaynaklarından biridir.
 • Email Reklamcılığı; bir ürün, hizmet, bildiri hakkında müşteri ya da hedef kitlenize email yolu ile yapılan reklamcılık türüdür, günümüzde her ne kadar Email Reklamcılığı suiistimal edilerek “Spam Mail” kavramına dönüşse de, doğru bir şekilde kullanıldığında Email Reklamcılığı, isterseniz sitenizi, isterseniz direkt olarak ürün ve hizmetlerinizi tanıtmanın hızlı yollarından biridir. Düzenli olarak yapılan Bülten şeklinde Toplu Mail Gönderimleri ile hem hedef kitlenizle daha fazla etkileşim içinde olabilir hem de sizinle alakalı gelişmeleri herhangi bir zahmete girmeden ulaşmaları sağlanmaktadır.
 • Banner Reklamcılığı: İnternet siteleri üzerinde belirli bir ücret karşılığında reklam yerleşimlerine ilgili görsel ya da hareketli resimlerin konularak hedef kitleye ulaşmayı hedeflemektedir. Banner Reklamcılığı; doğru hedef kitlenin analiz edildiği ve talebin olabileceği siteler üzerinde doğru yerleşimde, doğru şekilde uygulandığında direkt olarak Satışa Yönelik etki gösteren önemli bir İnternet Reklamcılığı parçasıdır.

 • Facebook Reklamcılığı:
 • Instagram Reklamcılığı:
 • Google Adwords Reklamcılığı:

Facebook Reklamı


facebook reklamıDline Bilişim kurumsal ve bireysel müşterilerine özel Facebook çözümleri sunar. Facebook reklamlarında da tüm hizmetlerinde olduğu gibi; şeffaflığı, müşteri tatminini ve en uygun fiyatı sunmaktadır. Online ulaşabileceğiniz size özel panelinizden tüm tüketimlerinizi rahatlıkla izler, reklamınızı anında açıp kapatabilir, günlük bütçenizi ayarlayabilirsiniz.

Herkes tarafından farklı algılamaya açık kontör tanımlaması bulunmaz, tüm harcamalarınızı TL üzerinden kontrol edersiniz.

PageRank Sorgulama


Google Pagerank Analizi
Google pagerank sorgulama alan adınızın ve alan adınıza ait www alt alan adı için "google.com" üzerindeki Google Pagerank değerini ve Google Pagerank değerinin gerçekmi sahtemi olduğunu.
Alan adınızın ve alan adınıza ait www alt alan adı için "alt1.toolbarqueries.google.com" üzerindeki Google Pagerank değerini ve Google Pagerank değerinin gerçekmi sahtemi olduğunu kontrol eder. Pagerank sorgulama tamamen ücretresiz ve sınırsız pagerank sorugusu yapabilirsiniz.. PR Değerinizi bulun.

Üzgünüz artık pagerank sorgusu yapamıyoruz. Google Pagerank değerlerini kamuya açık olarak paylaşmıyor ve yeni çıkartığı bir yapaz zeka RankBrain ile google arama sonuçlarını hangi kriterlere göre belirlemek güçleşti.

Domain Sorgulama


 

 

 

 

 

 

Web Kampanya


Hosting + Web Sitesi = 350 TL.

Herkesin web sitesi sahibi olabilmesi için Dline Bilişim'den büyük fırsat! Web sitesine sahip olabilmeniz için tek yapmanız gereken 350 TL. ödemek.

 

Tango Kursu


Arjantin Tango Kursumuz Salon Stili Tango ve Milongero Stili Tango olmak üzere iki stilde de tango eğitim veriyoruz bu da hem Türkiye'de hem de Arjantin'de yapılan tangolara uyum sağlamanızı sağlar. Tango Deslerimiz ayda 4 ders 1.5 saat üzerinden olmaktadır. Ayrıca haftada bir günde pratik saatimiz mevcuttur. İstanbul'da tango eğitimi verdiğimiz yerler Avrupa yakası, Taksim, Mecidiyeköy, Şişli semtlerine yakın olan tango kursumuza katılabilirsiniz.

Derslerimiz ister grup dersi, ister birebir özel ders şeklinde katılabilirsiniz. Grup derslerimiz haftada bir gün bir buçuk saat olup, ayda toplam altı saattir. Özel tango derslerimiz bir saat olup, sizlere uygun saatlerde size ait yerlerde veya salonumuzda gerçekleştiriyoruz. Derslerimizi hafta içi veya hafta sonu katılabilirsiniz. Tango kursumuza katılmak için iletişim kısmındaki bilgilerden yararlanabilirsiniz...

Tango Dans Kursu

Hayatın rutin gidişatından sıkıldıysanız tango kursu ile aşkın en zarif halini keşfetmeye hazır olun.
En son ne zaman kendinize zaman ayırıp, yeni bir şeyler öğrenmeye karar verdiniz. Eğer uzun zaman olduysa, Tango ile ilk adımı atarak hayatınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Dans Kursumuz sayesinde hem dansın inceliklerini öğrenebilir,  hem de hayatın stresini bir nebze olsun azaltabilirsiniz.

Tango Dans Kursumuz ile trafikten, gürültüden, stresten bunaldıysanız tango kursumuza katılıp, birbirinden güzel müzikler eşliğinde hem ruhunuzu, hem bedeninizi dinlendirebilirsiniz.

Hizmetlerimiz


WEB TASARIM

Kreatif, etkileyici ve kullanıcı dostu web tasarım çözümleri.

SEO Uyumlu, Yönetim Panelli, Mobil Uyumlu Size Özel Tasarımlar.

 • Web Tasarım
 • Kartvizit Web Tasarım
 • Kurumsal Web Tasarım
WEB YAZILIM

Endüstriyel standartlara uygun ve güvenli web yazılım çözümleri.

 • Web Yazılım
 • Özel Portal Yazılımlar
 • Yazılım Danışmanlığı
 • Mobil Uygulamalar
ELEKTRONİK TİCARET
Profesyonel ve 100% özelleştirilebilir E-ticaret çözümleri

 • E-ticaret (Alışveriş) Sitesi
 • E-ticaret Özellikler
 • Sanal POS Kurulumu
 • SSL Kurulumu
 • Statik IP
ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU (SEO)
Google, Yandex gibi Arama motorlarında konumunuzu yükseltiyoruz.

 • Arama Motoru Optimizasyonu
 • Kelime Bazlı Optimizasyon
 • Pagerank Yükseltme
E-MAIL MARKETING
Spama düşmeden etkili ve dönüş oranı yüksek mailing çözümleri.

 • E-mail Marketing
 • Gönderdim ve Tasarım
KURUMSAL TASARIM
Markanız/Şirketinizi sizin için kurumsal olarak yapılandırıyoruz.

 • Logo Tasarım
 • Kurumsal Kimlik Çalışması

İNTERNET REKLAMLARI
Firmanızın Hedef Kitlesine Göre Reklam Çözümleri Sunuyoruz.

 • Google Adwords Reklamları
 • Facebook Reklamları
 • Instagram Reklamları
 

SOSYAL AĞ KONTROLÜ
Firmanızın/Markanızın Sosyalağlarına Kurumsal Tasarımını Yapıyoruz.

 • Facebook Sayfa Tasarımı
 • Instagram Sayfa Tasarımı
 • Takipçi Artırma Yöntemleri


Web Tasarımı


web tasarımBilişim teknolojilerinin son yıllardaki hızlı gelişimi, web üzerinden markanızın kimliğini yansıtacak bir web sitesini gereklilik haline getirmiştir.

Web siteniz üzerinden markanızı tanıtabilir, müşterilerinize e ticaret yapma imkânı sağlayabilirsiniz.

Elbette ki; markanızı tanıtan web tasarımınızın, profesyonel web tasarım uzmanlarıyla koordineli bir çalışmayla hazırlanması gerekmektedir. Çünkü web tasarım yüksek derecede profesyonellik isteyen bir çalışmadır.

Web tasarımında uzmanlaşmak bir web tasarımcısı için uzunca bir süreç gerektirir. Web siteleri bilişim teknolojilerinin en üst düzeyidir. Bu gerçeklikten yola çıkan Dline Bilişim web dizayn ekibiyle müşterilerine profesyonel web tasarım çözümleri sunmaktadır.

Web tasarımı sadece kaliteli hazırlanmış görseller anlamına gelmemektedir. Hızlı, çözünürlüğü yüksek kullanımı kolay web tasarımları hazırlanmalıdır. Bir web tasarımında birçok programın koordineli olarak kullanılması gerekir. Bunlar animasyon programları, resim editörleri olarak sıralanabilir. Tüm bunların web tasarımı sürecindeki html ile bütünleşmesinin sağlanması da gerekmektedir. Bu bütünleşmeyi sağlamak uzun yıllarda oluşabilecek bir birikimle mümkündür.

Yılların verdiği tecrübeyle Dline Bilişim hayal gücünü zorlayan web tasarımları ile müşterilerinden çok müşterilerinin hedef kitlelerini hedefler. Web tasarım öncelikle hayal edebilmek, hayalleri kurgulayabilmek ve tüm bunları internete aktarabilmektir. Tüm bunların yapılabilmesi için web tasarım alanında ciddi bir birikime ihtiyaç vardır. Dline Bilişim uzman ve birikimli kadrosuyla kurumlara web tasarım alanında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Responsive Web Tasarım nedir?

responsive web tasarim

 

Kurumsal


Dline Bilişim A.Ş. 1971 senesinde kuruldu, internet teknolojileri ve bilişim alanında 2001 yılında faliyet göstermeye başladı 15 yılı aşkın süredir bilişim sektörü tecrübesi ile yazılım geliştirme, web tasarım, sunucu (hosting), internet reklamcılığı, kurumsal iletişim danışmanlığı ve arama motoru optimizasyonu (SEO) alanlarında müşterilerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 


Vizyon
Konusunda uzman kadrosuyla teknolojik bilgi ve iletişim konularında hizmet veren, hizmeti dünya kalite standartlarında ve sürekliliğinde alanında öncü bir yapı oluşturmak, bilgi teknolojileri alanında yurtiçi ve yurtdışında sektörün önde gelen firmalarıyla rekabet edebilir bir isim olmak ve dünya ölçeğinde bir marka olmak.


Misyon
Alanındaki konularda araştırma geliştirmeye büyük önem vermek, şirketlere ve bireylere teknolojik konularda danışmanlık hizmeti sunmak.

 

Sorumluluklarımız
Müşterilerinin kimliklerini internette modern, farklı, teknolojik ve estetik biçimde web sitelerine yansıtmak, interneti en doğru şekilde vitrin etmektir.

Dline Bilişim, tüm işlerinde müşteri memnuniyeti odaklı çalışır. Geliştirdiği projelerden emin olan Dline Bilişim eksiklikler ve hatalar olduğunda sorumluluk duygusuyla hareket eder.

 

KURUMLARA SUNULAN HİZMETLER

Yazılım Çözümleri
Proje bazlı java yazılımları, mobil uygulamaları, web sayfa içerik yönetimi, web sayfa dizaynı ve web programcılığı, e-ticat sitesi yazılımları.


Diğer Hizmetlerimiz

Hosting çalışmaları, elektronik posta (e-mail) hesap yönetimi, banner tasarımı, logo tasarımı, e-kart gönderimi, veri tabanı uygulamaları, arama motoru optimizasyonu (Seo), kurumsal iletişim kılavuzluğu.

Kurumsal web tasarım hizmetleri ile ilgili detaylı bilgi almak için arayabilir veya buraya tıklayarak online iletişim formumuz aracılığıyla müşteri temsilcilerimize mesaj gönderip, size dönüş yapmamızı sağlayabilirsiniz.

 

Kurumsal Bilgiler;

Dline Bilişim A.Ş.

Adres : Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:52, D13 Osmanbey Apartman. Mecidiyeköy, Şişli, İSTANBUL
Vergi Bilgileri : Mecidiyeköy VD - 1660020719
Santral Tel : 0 212 547 1343

 

Genel E-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Destek E-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Telif Hakkı/Yasal Şikayet : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

TEKLİF İSTE BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN UZMANLARIMIZ SİZE ULAŞSIN.
Buraya Ad ve Soyadı Yazmadınız!
Buraya Telefon Yazmadınız!
Web Sitenizi Yazmadınız!
Mesajınızı Aldık. Teşekkür ederiz. En kısa zamanda iletişime geçeceğiz.